Privacy

Via deze Privacyverklaring wensen wij u zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen anderzijds.
Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Emmanuel RYCKBOST.
Wij beschouwen uw privacy als een van uw meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om uw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “Verordening”) en met deze Privacyverklaring.
Daarnaast omvat onze deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Als advocatenkantoor verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over uw strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over uw professionele loopbaan, etc…. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant of leverancier van ons kantoor, maar ook op u als zakelijke relatie van één van onze klanten.
Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. “profiling” .
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten,…

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij een beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens:
Omdat u uw toestemming hebt gegeven: wij verwerken persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. uw toestemming is vrij en kunt u bovendien steeds weer intrekken.
Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als advocatenkantoor moeten wij verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan wij verplicht welbepaalde (persoons-) gegevens moeten bijhouden. Dit is in het bijzonder het geval voor:
verplichtingen ingevolge de witwaswet (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten). verplichtingen uit hoofde van fiscale wetgeving;
verplichtingen uit hoofde van sociale wetgeving.
Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van onze overeenkomsten met klanten, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Wij beperken ons hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
Tot slot verwerken wij persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van onze klanten (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die wij of onze klanten, leveranciers,… kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.
Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
Slechts een beperkt aantal personen, zoals onze werknemers en medewerkers, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, worden zij onderworpen aan een reeks verplichtingen. Zo zijn alle werknemers en medewerkers van ons kantoor gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Daarnaast werken wij samen met enkele derde dienstverleners, waarmee wij in beperkte mate uw persoonsgegevens delen met oog op verdere verwerking ervan. Wij nemen de nodige maatregelen zodat deze dienstverleners uw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en garanderen.
Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij uw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.
Tot slot stellen wij uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij jij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.
Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?
Wij houden uw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens (langer) bij te houden.
Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?
De Verordening verschaft u verschillende rechten inzake de verwerking van uw gegevens. Zo kan je op ieder moment vragen om:
inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u beschikken en om na te gaan waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
uw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): u kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
uw gegevens te laten wissen (recht op wissing): als u vermoedt dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kunt u vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij kunnen dit verzoek weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang;
uw gegevens te laten overdragen (recht op meeneembaarheid): je hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, aan u of aan een derde partij worden overgedragen.
In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening heeft u daarnaast het recht om:
de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking van de verwerking);
een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Wij willen u er op wijzen dat er geen verzet mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van één van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of ons gerechtvaardigd belang.
Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, u deze toestemming op elk moment kan intrekken.
Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar info@ryckbost.info. Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Daarnaast vragen wij u om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart te voegen.
Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T: +32 [0]2 274 48 00
F: +32 [0]2 274 48 35
contact@apd-gba.be
Update Privacyverklaring
Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring.
Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Vragen of klachten
Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan je steeds terecht op emmanuel@ryckbost.be